Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Mokotów m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DBFO Mokotów > Menu Podmiotowe > Status prawny > Statut DBFO Mokotów

Statut DBFO Mokotów

  Drukuj
 

Załącznik Nr 9

do uchwały nr XXIII/4ł6/2003

Rady m.st. Warszawy

z dnia 18 grudnia 2003 r.

 

STATUT

Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

 

1.     Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy, zwane dalej „Biurem", jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, z wyłączeniem szkół i placówek oświatowych obsługiwanych w tym zakresie przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy.

2.          Biuro może wykonywać inne zadania zlecone z zakresu obsługi finansowo-księgowej.

 

§2

1.              Siedzibą Biura jest Warszawa,

2.              Obszarem działania Biura jest Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy, zwana dalej „Dzielnicą".

3.              Biuro może używać skrótu „DBFO - Mokotów m.st. Warszawy".

                                                   

                                                     §3

Czynności nadzoru nad działalnością Biura wykonuje Zarząd Dzielnicy.

 

Rozdział II

Zadania i zakres działania Biura

 

§4

1.      Do zadań Biura należy obsługa finansowo-księgowa szkół i placówek oświatowych.  o których mowa w § l,aw szczególności:

1)        opracowywanie na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych projektów planów finansowych oraz ich zmian,

2)        prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości,

3)        organizowanie   wypłat   wynagrodzeń   i   innych   należności   dla   pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,

4)     ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.

5)        prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

6)        prowadzenie obsługi fmansowo-ksiegowej funduszu socjalnego,

7)    obsługa finansowo-księgowa rachunków dochodów własnych,

8)        prowadzenie obsługi rachunków bankowych,

9)    koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych,

10)    sporządzanie sprawozdań finansowych,

11) gromadzenie   i   przechowywanie   dokumentacji   fmansowo-księgowej,   w   tym dowodów księgowych.

 

2.       Do zadań Biura należą ponadto:

1)       przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy w zakresie zadań oświatowych,

2)    prowadzenie sprawozdawczości rzeczowej i statystycznej,

3)    prowadzenie instruktażu dla pracowników obsługiwanych jednostek w zakresie zadań statutowych Biura,

4)    prowadzenie kasy,

5)    zapewnienie obsługi prawnej szkół i placówek oświatowych, w tym w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami,

6)    obsługa finansowa kasy zapomogowo-pożyczkowej,

7)    przygotowywanie i obsługa przetargów z zakresu zamówień publicznych udzielanych przez szkoły i placówki oświatowe, a także w uzasadnionych przypadkach, na wniosek burmistrza dzielnicy, przygotowywanie, prowadzenie i obsługa zbiorczych przetargów obejmujących zakupy dla więcej niż jednej szkoły lub placówki oświatowej,

8)      ewidencjonowanie operacji gospodarczych szkół i placówek oświatowych w Centralnym Rejestrze Umów stosowanym w m.st. Warszawa,

9)      obsługa finansowo - księgowa projektów i programów realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, które są finansowane lub współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności środków z Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to projektów i programów, których obsługa nie może zostać powierzona Biuru,

10)      koordynowanie działań związanych z wdrożeniem i stosowaniem elektronicznego obiegu dokumentów finansowo - księgowych pomiędzy Biurem a obsługiwanymi szkołami i placówkami oświatowymi,

11)      prowadzenie i koordynowanie działań dotyczących systemu informacji oświatowej w zakresie wskazanym przez burmistrza dzielnicy lub dyrektora biura Urzędu m.st. Warszawy nadzorującego zadania w obszarze edukacji.

 

§5

1.              Biuro realizuje zadania w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych obsługiwanych przez Biuro.

2.       Powierzenie przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych obsługiwanych przez Biuro obowiązków w zakresie rachunkowości Dyrektorowi Biura następuje w formie pisemnej.

 

Rozdział III

Organizacja Biura

 

§6

1.       Biurem kieruje Dyrektor.

2.        Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec     pracowników Biura.

3.       Dyrektora Biura zatrudni a i zwalnia Prezydent m.st. Warszawy.

4.      Głównego księgowego zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biura.


§7

1. Strukturę organizacyjną Biura oraz zakres działania i       zadań poszczególnych komórek określa regulamin organizacyjny.

2. Regulamin organizacyjny ustala Dyrektor Biura w uzgodnieniu z Zarządem Dzielnicy.

3. Limit zatrudnienia w Biurze, uwzględniając rodzaj i zakres realizowanych zadań, określa Prezydent m.st. Warszawy po zasięgnięciu opinii dyrektora biura Urzędu m.st. Warszawy nadzorującego zadania w obszarze edukacji.

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Biura

 

§8

1.        Biuro prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.

2.       Podstawą gospodarki finansowej Biura jest roczny plan finansowy.

3.       Biuro prowadzi sprawozdawczość i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 9

Oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem m.st. Warszawy przekazanym Biuru do korzystania składa Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§10

Biuro prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

§11

Biuro używa pieczęci o treści: „Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy" z adresem oraz - w razie potrzeby - z numerami NIP i REGON.

 

§12

Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego nadania.

 
 
Wprowadził Kula Konrad 17-06-2011
Aktualizujący Kula Konrad 24-04-2013
Zatwierdzający Andrzej Gorczyński 07-05-2013
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-05-2013
Liczba odwiedzin: 2828
Rejestr zmian