Kanał Wyżej
Przedmiot działalności

Do zadań Biura w szczególności należy:
opracowywanie na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych projektów planów finansowych oraz ich zmian prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,  prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu socjalnego, obsługa finansowo-księgowa rachunków dochodów wydzielonych, prowadzenie obsługi rachunków bankowych, koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej, w tym dowodów księgowych.
 
Do zadań Biura należą ponadto:
przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy w zakresie zadań oświatowych, prowadzenie sprawozdawczości rzeczowej i statystycznej, prowadzenie instruktażu dla pracowników obsługiwanych jednostek w zakresie zadań statutowych Biura, prowadzenie kasy, zapewnienie obsługi prawnej, szkółk i placówek oświatowych , w tym wz akresie zastepstwa procesowego przed sądami,  obsługa finansowa kasy zapomogowo-pożyczkowej. przygotowywanie i obsługa przetargów z zakresu zamówień publicznych udzielanych przez szkoły i placówki oswiatowe, a także w uzasadnionych przypadkach, na wniosek burmistrza dzielnicy, przygotowywanie, prowadzenie i obsługa zbiorczych przetargów obejmujących zakupy dla więcej niż jednej szkoły lub placówki oświatowej, ewidencjonowanie operacji gospodarczych szkół i placówek oświatowych w Centralnym rejestrze Umów stosowanym w m.s.t Warszawa, obsługa finansowo-księgowa projektów i programów realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, które są finansowane lub współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności ze środków z Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to projektów i programów,których obsługa nie moze zostac powierzona Biuru, koordynowanie działań związanych z wdrożeniem i stosowaniem elektronicznego obiegu dokumentów finansowo-księgowych pomiędzy Biurem a obsługiwanymi placówkami oświatowymi, prowadzenie i koordynowanie działań dotyczących systemu informacji oświatowej w zakresie wskazanym przez burmistrza dzielnicy lub dyrektora biura Urżedu m.st. Warszawy nadzorującego zadania w obszarze edukacji.
Biuro realizuje zadania w porozumieniu z dyrektorami obsługiwanych szkół i placówek oświatowychStrona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Przedmiot działalności

Wersja standardowa